crypto #

enum Hash #

enum Hash {
	md4
	md5
	sha1
	sha224
	sha256
	sha384
	sha512
	md5sha1
	ripemd160
	sha3_224
	sha3_256
	sha3_384
	sha3_512
	sha512_224
	sha512_256
	blake2s_256
	blake2b_256
	blake2b_384
	blake2b_512
}